ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ EMS

Με την υπ’ αρ. 429/24.02.2021 απόφασή της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απέρριψε τις αντιρρήσεις μας κατά το σκέλος της ΚΥΑ που αναστέλλει τη λειτουργία των στούντιο EMS, κρίνοντας ότι … έχει παρέλθει η διάρκεια της ΚΥΑ και δεν έχουμε πλέον έννομο συμφέρον για την εκδίκαση των αντιρρήσεών μας!

Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο απέφυγε να αντιμετωπίσει σε επίπεδο συνταγματικής επιχειρηματολογίας την ουσία των αντιρρήσεών μας που αφορούσαν την παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας και κατέφυγε σε ένα ουσιαστικό και δικονομικό ατόπημα, προκειμένου να αιτιολογήσει την απορριπτική του απόφαση.

Είναι προκλητικό τόσο για τη νομική, όσο και για την κοινή λογική, το ότι το Δικαστήριο απεφάνθη πως οι εντολείς μας δεν έχουν έννομο συμφέρον για την προσβολή του μέτρου που θέτει σε αναστολή τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, λόγω της λήξης της ισχύος της προσβαλλόμενης ΚΥΑ (!), παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι:

  1. Ρητά με τις αντιρρήσεις μας είχαμε συμπροσβάλει και κάθε επομένη ΚΥΑ με συναφές περιεχόμενο και
  2. ότι ήταν το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο που ζητώντας μία πρώτη αναβολή και προκαλώντας μία δεύτερη επειδή δεν είχε προσκομίσει εγκαίρως τις απόψεις του, μετέθεσε τη συζήτηση της υπόθεσης δύο εβδομάδες αργότερα!

 

Ουσιαστικά δηλαδή με την απόφασή του το Δικαστήριο επιδοκίμασε την παρελκυστική τακτική του Ελληνικού Δημοσίου, αφού αυτό με τις αναβολές που ζητά (και του χορηγούνται χωρίς αντίρρηση) και με δεδομένη τη σύντομη (εβδομαδιαία) διάρκεια των σχετικών ΚΥΑ, θέτει αυτές εκτός κάθε δικαστικού ελέγχου, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Με τον τρόπο αυτό το εν λόγω ένδικο βοήθημα καθίσταται στην ουσία του αναποτελεσματικό και ο “θιγόμενος” επιχειρηματίας στερείται οποιουδήποτε ενδίκου μέσου ενάντια στις εκδιδόμενες ΚΥΑ, κατά παράβαση του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής περί προστασίας της ιδιοκτησίας.

Καθώς η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη σε εθνικό επίπεδο, ανοίγει ο δρόμος για προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο, την οποία το γραφείο μας ήδη επεξεργάζεται.